تبلیغات
معماری ایده آل - هفت سخن

جستجو گر سایت معماری

 

هفت سخن

چهارشنبه 29 خرداد 1387   08:06 ق.ظ


نوع مطلب : حاشیه ،

دانشجویان معماری

 

 

یادداشت اول:

معماری خود یک نوع زبان است که از طریق سازماندهی فضا بیان میشود .بین معماران ومردم  این توافق وجود دارد که شهر وبنا با آدمی گفتگو میکنند.معماری بیشترین شباهت را به موسیقی دارد چرا که فهم آنها کمتر به مکان وزمان وبیشتر به فضا وابستست.

 

یادداشت دوم :

ما به سرزمین های دیگر سفر میکنیم وبی آنکه زبان آنها را بدانیم ,ازشهرها وبناهایشان حظ میبریم , آنها را درک میکنیم ومیستائیم ,واز بناهای ان سرزمین ها عکس میگیریم وبرای هم زبانان  خود تعریف میکنیم وحتی میفهمیم که از کدام ساختمان ها ویا فضاها خوشمان نیامده است.معماری به کلیت اثر بطور اعم به ویژگی های فضایی ,بطور اخص توجه دارد.

 

یادداشت سوم:

معماری عرصه ای از توانایی بشری است که در طول تاریخ بهمراه ساخته شدن خلق وکشف شده وآن توانایی از طریق نظم دهی خلاق فضا عاید گشته است.معماری معاصر میبایست مجددا تمامی عرصه  های از دست رفته معماری را بدان بازگرداند.معماری پدید اورنده محیطی است که در ان زندگی با تمامی ابعادش در آن شکفته شود ونه سرکوب.

 

یادداشت چهارم :

معمار کسی است که در تجسم مفاهیم بشری وارائه تفسیری اختصاصی از این مفاهیم توانا باشد .هر معماری که در طول تاریخ ,فضا را به عنوان ماده جوهری معماری به نحو خلاق سازمان داده باشد و از طریق این اقدام در مسیر تعالی  ادراک فضایی بشر وتحقق همه جانبه شیوه زندگی قدم برداشته باشد در جاده بی انتهای معماری قرار دارد.

 

یادداشت پنجم:

فضا موضوع وماده جوهری معماری است. وجود لایتناهی ودر دسترس است وبدون بعد سوم معنا وحضور معمارانه ندارد.معماری در همه اعصار با روشنایی فضا ,چند زمانی فضا,خلوص فضا ,سبکی وسنگینی فضا ,تنوع فضا ,چند ارزشی بودن فضا ,غنای فضا واز این قبیل مفاهیم درگیر بوده است وبرای تحقق این مفاهیم هیچگونه سخت گیری در کاربرد مصالح ,از خاک گرفته تا تیر های آهنی پرنده وسازه های معظم یا گچ وسیمان اعمال نمیکند .می بایست آموخت که چگونه فضا را با هرگونه مصالح به نحوی خلاق سازماندهی کنیم .

 

یادداشت ششم:

سازماندهی فضا عبارتست از: شیوه هائی  که پیش از ما پیشینیان درباره  معرفی ترکیب  وتمایز فضاها در بناها وشهر ها اعمال کرده اند .این شیوه ها قابل کشف, تدوین وآموزش هستند وآداب گفتگوی آدمی با نما وشهر را به ما می آموزند.حداقل انچه می بایست در دانشکده های معماری تدریس شود انواع شیوه های سازمان یافتن فضاست.شرط لازم معمار بودن داشتن وشناختن انواع فضاهاست که پیشینیان در اشکال ومصالح مختلف سازماندهی کرده اند.اما شرط کافی خلاقیت است وافزودن بر الگوهای سازماندهی پیشین.

 

یادداشت هفتم:

خلاقیت وجهی است از اقدام معمارانه که قابل کشف, تدوین وآموزش نیست ونمیتوان حدومرزی برای آن قائل شد .از طریق پرداختن به هنر وبازگردانیدن تجربه هنری به روز مرگی شاید بتوان به تفکر خلاق نزدیک شد.خلاقیت فعل وانفعالی است که ذاتی اقدام معمارانه میباشد.اساسا نوآوری در معماری مستتر است جزئی از آن است ونمیتواند اثری معماری باشد, اما نوآوری نداشته باشد.فیلیپ جانسون یکی از کهنسال ترین معماران معاصر در سال 1992 در سن 85 سالگی در یک سخنرانی برای معماران جوان ژاپنی ضمن نشان دادن تصاویری از معماری ایران  هند وژاپن وسایر معماری های جهان شرایط لازم معمار بودن را که تغییر مناسبی است از "فرزند زمان خویش"در سه شرط خلاصه میکند ومیگوید هر معماری میبایست:

 

-در ابتدا بر سراسر تاریخ معماری جهان وقوف داشته باشد.

_وبعد از طریق تسلط بر ویژگی های مصالح واشکال, خود را متکامل سازد.

_وبالاخره از هنر ومفاهیم عصر حاضر آگاهی ودر آنها مشارکت داشته باشد.


نوشته شده توسط : علی صنعتی